Thông tin mới về : THE SECRET WORLD

Secret World Legends can be considered as the better version of The Secret World.
The Secret World chuẩn bị cho ra mắt phiên bản mới với những cải tiếng về mặt nội dung nhưng vẫn vẹn nguyên những điểm hấp dẫn từ sản phẩm vốn có.

Chia sẻ trang này