Thông tin mới về : MXH

Lướt MXH từ sáng đến giờ, đâu đâu cũng thấy người người nhà nhà chia sẻ câu chuyện đêm qua Facebook "vác đao" đi thanh trừng loạt tài khoản vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng.
Câu chuyện nợ lương của GAM Esports dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ trang này