Thông tin mới về : META QUEST

Người sử dụng dịch vụ sẽ có quyền truy cập hai trò chơi mới mỗi tháng.
Kính thực tế ảo Meta's Quest có thể sẽ ra mắt dịch vụ đăng ký trò chơi trong tương lai gần.

Chia sẻ trang này