SlideWeather - hiển thị thời tiết ở màn hình khóa cho các máy iOS

SlideWeather - hiển thị thời tiết ở màn hình khóa cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Đăng bởi Red Rose 1/4/14 lúc 18:07
SlideWeather là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép hiển thị thời tiết ở màn hình khóa cho các máy iOS
Video liên quan