[Truyện Vainglory] Blackfeather lore 18: Những tên lưu manh

[Truyện Vainglory] Blackfeather lore 18: Những tên lưu manh

Cuộc Sống, Đăng bởi emily1 23/1/16 lúc 14:07
"Chúng mày chém với tốc độ cụ rùa! Hãy nói cho ta biết tên của người dạy các ngươi môn kiếm pháp đại cương để ta có thể mắng ông ta vì dạy không tới nơi tới chốn! Ta sẽ trồng một bụi hồng lên mộ các ngươi, bọn ác ôn!"...

Chi tiết truyện: